Έργο

Το Πρόγραμμα Geo-ergon Paideia είναι ένα διακρατικό Πρόγραμμα ανταλλαγών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που στοχεύει στην κατάρτιση μαθητών ώστε να γίνουν μελλοντικοί οικο-γεωργοί. Ο κύριος σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση μιας αειφόρου στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων, των δήμων και των σχολείων προκειμένου να ενισχυθεί η έννοια της γεωργικής εκπαίδευσης και της αειφόρου ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές μέσω μιας ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συντονίζει το έργο και είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του έργου. Από την Ελλάδα, το Γυμνάσιο Γερακίου Λακωνίας, από τη Ρουμανία, το Γυμνάσιο Adrian V. Radulescu, ο Δήμος Ευρώτα και ο Δήμος Murfatlar της Ρουμανίας, συγκροτούν την εταιρική ομάδα, μαζί με το Ερευνητικό Ινστιτούτο IZES στο Saarbruecken στη Γερμανία και τον Μη Κυβερνητικό Οργανισμό KEAN (Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων) στην Ελλάδα.
Οι στόχοι του έργου είναι:
1. Η δημιουργία μίας σειράς διαδικτυακών ανοικτών μαθημάτων για την οικολογική γεωργία και την εκκίνηση επιχειρήσεων.
2. Η διδασκαλία της γεωργικής επιχειρηματικότητας.
3. Η παροχή ενός μαθησιακού περιβάλλοντος για τους σημερινούς και μελλοντικούς οικο-γεωργούς στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα.
4. Η ενίσχυση ενός σημαντικού αριθμού μαθητών, γονέων και ενδιαφερομένων στην κατεύθυνση της δημιουργίας ή της ανάπτυξης των δικών τους επιχειρήσεων.
5. Η ανάπτυξη των γνώσεων και ικανοτήτων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του φυσικού περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.
6. Η ανάπτυξη ενός δικτύου το οποίο θα περιλαμβάνει φοιτητές, ενδιαφερόμενα μέρη, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες για την προώθηση της καινοτομίας και της βιωσιμότητας στον αγροτικό τομέα.
7. Η ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των σχολείων στην Ευρώπη.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές που φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο), οι οποίοι ζουν στις επιλεγμένες αγροτικές περιοχές της Ελλάδας και της Ρουμανίας. Εκτός από τους μαθητές, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα (περίπου 200) περιλαμβάνουν, αγρότες, τους γονείς των φοιτητών, τοπικές και κυβερνητικές αρχές, νέους επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς και ερευνητές και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οργανώνεται με βάση τις ακόλουθες μαθησιακές δραστηριότητες:
α) Ανοικτά μαθήματα “Start–Up Farm” σε μαθητές στο Γυμνάσιο Γεράκι στην Ελλάδα
β) Ανοικτά μαθήματα “Start–Up Farm” σε μαθητές στο Γυμνάσιο Αdrian V. Radulesku στη Ρουμανία και
γ) Ένα εργαστήριο Βιωματικής Εκμάθησης στο Saarbrücken (Γερμανία) μέσω επισκέψεων στο ερευνητικό ίδρυμα IZES και στο Bliesgau (Biosphere Reserve της UNESCO).
Μέσω πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων (Τοπικά εργαστήρια με ενδιαφερόμενους φορείς και μία Τελική εκδήλωση – Δικτύωση) όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν στον διάλογο για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού τομέα στην οικολογική γεωργία, την ανταλλαγή γνώσεων, ορθών πρακτικών και καινοτόμων μεθόδων επιχειρηματικότητας.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής:
1. Ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τις επαγγελματικές προοπτικές στον αγροτικό τομέα στην περιοχή τους.
2. Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων για χρήση στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
3. Εισαγωγή των μαθητών σε βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας.
4. Ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής προσέγγισης προς την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης της υπαίθρου.
5. Προτάσεις για την ανάπτυξη ενός νέου θερινού σχολείου για την οικολογική γεωργία.
6. Αύξηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των μαθητών στην κατεύθυνση της δικής τους γεωργικής επιχείρησης.
7. Μεταβίβαση γνώσεων και εμπειριών που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα μεταξύ των εταίρων του Έργου και ενδιαφερομένων.
Το Πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των προσωπικών δεξιοτήτων, της εκπαίδευσης και των αναγκών της αγοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο στον γεωργικό τομέα. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για μελλοντική χρήση αλλά και μοντέλο για αλλαγές και προσαρμογές.
Επιπλέον, το Έργο προσπαθεί να προωθήσει τη διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ διαφόρων οργανισμών, ιδρυμάτων και ενδιαφερομένων. Η ανάπτυξη ενός δικτύου ενδιαφερομένων μερών θα ενισχύσει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την περαιτέρω συνεργασία για πιθανές συνέργειες.
Τα πνευματικά αποτελέσματα που παράγει το πρόγραμμα είναι διαθέσιμα στο ευρύτερο κοινό μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η πολιτική ανοικτής πρόσβασης θα διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου και, τουλάχιστον για δύο χρόνια, μετά την ολοκλήρωση του Έργου.