Φιλοσοφία

Η οριζόντια προτεραιότητα «Ανοικτή και καινοτόμος εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση των νέων, που είναι ενταγμένα στην ψηφιακή εποχή» επιλέχθηκε ως η πιο σχετική για το προτεινόμενο σχέδιο (GEO-ERGON PAIDEIA – ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ). Ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος είναι η δημιουργία online μαθημάτων, τα οποία διατίθενται μέσω μιας πλατφόρμας e-learning, για την οικολογική γεωργία και τις start-up επιχειρήσεις. Το πεδίο σπουδών είναι καινοτόμο καθώς απευθύνεται σε μαθητές σχολείων σε αγροτικές περιοχές και τα μαθήματα επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν είναι υποχρεωτικά. Εκτός από τους μαθητές, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα επωφεληθούν από τα πνευματικά προϊόντα/παραδοτέα του έργου. Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν εγχειρίδια, κατευθυντήριες γραμμές και εκπαιδευτικό υλικό που θεωρείται ότι είναι γενικού ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες και το κοινό και θα υπάρχει πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας, ενώ παράλληλα θα διατηρηθεί μια πολιτική ανοικτής πρόσβασης.