Πολιτική

Στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης, η προτεραιότητα που επιλέχθηκε ως πιο σχετική για το έργο είναι η «Αντιμετώπιση της υστέρησης ως προς τις βασικές δεξιότητες των μαθηματικών, της επιστήμης και της παιδείας μέσω πιο αποτελεσματικών, καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας”. Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη μορφή σεμιναρίων (θερινά σχολεία) και online μαθημάτων. Επίσης, οι μαθητές θα παρακολουθήσουν μια βιωματική εκπαιδευτική επίσκεψη στη Γερμανία. Επιπλέον, θα παροτρυνθούν να εργαστούν σε ομάδες, να δημιουργήσουν δίκτυα και να αλληλεπιδράσουν με τους ενδιαφερόμενους φορείς, τις τοπικές αρχές και επαγγελματίες. Επίσης, θα ενισχυθεί η διακρατική συνεργασία μεταξύ των σχολείων στην Ευρώπη.