Περιγραφή

Παρατίθεται σύντομη αναφορά στα μαθήματα τα οποία παρουσιάσθηκαν κατά τα θερινά μαθήματα που έγιναν τον Ιούλιο 2017 στον Ευρώτα και το Murfatlar Ρουμανίας (σε παρένθεση εμφανίζονται τα ονόματα των διδασκόντων).

 • “Brand my Land”: Το τοπίο και ο πολιτισμός του τόπου. Οι μαθητές πρέπει να γνωρίσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του αγροτικού τους χώρου. Το μάθημα συμπληρώνεται με αναλυτικές οδηγίες βιωματικής παρατήρησης του χώρου στον οποίο ζουν. (Α. Γκόλτσιου, Παν. Αιγαίου)
  “People and Environment”: Κατανόηση της αλληλεξάρτησης των φυσικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών κατά την εφαρμογή νέων, περιβαλλοντικά συμβατών, αγροτικών πρακτικών οι οποίες προστατεύουν το αγροτικό εισόδημα και κεφάλαιο. (Δ. Λέκκας, Παν. Αιγαίου)
  “Eco-farming”: Επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις αγροτικές δραστηριότητες. Ανάλυση της σημασίας της διατήρησης της βιοποικιλότητας στην παραγωγή τροφίμων, τη γεωργία και τα προϊόντα. (K. Laub, IZES)
 • “Sustainable Rural Lands”: Μεταμορφώνοντας τον κόσμο μας σύμφωνα με την «2030 Agenda» για την Αειφόρο Διαχείριση. Ένας υγιής και δυναμικός αγροτικός τομέας αποτελεί θεμέλιο της περιφερειακής ανάπτυξης. Επενδύσεις στην προστασία του περιβάλλοντος, τις αγροτικές υποδομές, την υγεία και την εκπαίδευση, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες στη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη και μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής σε εθνικό επίπεδο. (Δ. Λέκκας, Παν. Αιγαίου)
 • “Building sustainable Agro Business”: Οδηγίες ανάπτυξης ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) για αγρότες και αγροτικούς επιχειρηματίες ώστε να μπορούν να προσαρμόσουν τον σχεδιασμό τους σε μία εναλλακτική, επικερδή και βιώσιμη γεωργία. (J. Pertagnol, IZES)
 • “Go Digital”: Προώθηση των αγροτικών προϊόντων. Το «Διαδίκτυο των πραγμάτων» (Internet of Things) αποτελεί την πλέον σύγχρονη τάση. Σημαίνει ότι, το διαδίκτυο μπορεί να «κινητοποιήσει» τα φυσικά προϊόντα και είδη. Η δημιουργία μιας απευθείας συνδεδεμένης επιχείρησης, με προβολή και αγορά προϊόντων, μπορεί να απασχολήσει κάποιον όχι περισσότερο από δύο ώρες. Οι τοπικοί παραγωγοί μπορούν να προχωρήσουν σε απευθείας πωλήσεις, ενώ το περιθώριο κέρδους αυξάνεται. Παραγωγοί, εξαγωγείς και εισαγωγείς, δημιουργούν «Όνομα» (Brand) και «Πίστη» (Loyalty) για το προϊόν τους. (Χ. Αλεξόπουλος, Παν. Αιγαίου)
 • “Tourism in Rural Areas”: Ο τουρισμός στην περιφέρεια συμπεριλαμβάνει δραστηριότητες όπως, διακοπές στη φύση, περιοδείες στην επαρχία, οικιστικό και πολιτιστικό τουρισμό, συμμετοχή σε πανηγύρια, αναψυχή στο ύπαιθρο, δράσεις που σχετίζονται με την παραγωγή και πώληση βιομηχανοποιημένων και αγροτικών προϊόντων κλπ. Όλα αυτά μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων και δημιουργούν ευκαιρίες παραμονής των νέων ανθρώπων στον τόπο καταγωγής τους (Ε. Κλόντζα, Παν. Αιγαίου)
 • “Learn by Doing”: Αποτελεί το βασικότερο βήμα στην ανάδειξη των δεξιοτήτων των μαθητών και συμπεριλαμβάνει εφαρμοσμένα Επιχειρηματικά Σχέδια σε συνεργασία με αγρότες, αγροτικές επιχειρήσεις και ειδικότερα με νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups). (Δ. Μένεγα, ΚΕΑΝ)
  “Leave your “home sofa””: Συνήθως, οι μαθητές δεν ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη μιας δικής τους επιχείρησης εφόσον η υποστήριξη από τις οικογένειες και το κράτος, είναι συνήθως μικρή. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι έτοιμοι να υπολογίσουν τις ενδεχόμενες συνέπειες των αποφάσεών τους συνειδητοποιώντας παράλληλα ότι, το στήσιμο μίας αγροτικής επιχείρησης μπορεί να γίνει μία επιτυχημένη καριέρα. (J. Pertagnol, IZES)
 • “Work cooperatively”: Η καινοτομία είναι το αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν την αντίληψη της ομαδικής εργασίας και της εργασίας μέσω ομάδων με διαφορετική παιδεία. (Δ. Μένεγα, ΚΕΑΝ)
 • Start up your Farm”: Δημιουργία των αγροτικών επιχειρήσεων των μαθητών. Παραγωγή υγιεινών και οικολογικά συμβατών προϊόντων. Ανάπτυξη πνεύματος ανεξαρτησίας, ανταλλαγή ιδεών με άλλους εμπλεκόμενους στην παραγωγική διαδικασία, επαφή με επιτυχημένα παραδείγματα. (Θ. Κρίντας, Παν. Αιγαίου)
 • “Think as a Leader”: Η στρατηγική σκέψη βοηθά στην ανάπτυξη της πολιτικής που θα ακολουθήσει μία αγροτική επιχείρηση ως και στις επί μέρους αποφάσεις. (Θ. Κρίντας, Παν. Αιγαίου)
 • “Learn from Stakeholders”: Οι μαθητές πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με όσους ασχολούνται με τον γεωργικό τομέα. Ανάπτυξη και προβολή καλών γεωργικών πρακτικών. (Α. Κοφοπούλου, ΚΕΑΝ)

«Όλες οι παρουσιάσεις των ανοιχτών μαθημάτων υπάρχουν ΕΔΩ